Zapisnik o radu

REDOVNA SKUPŠTINA VOJVOĐANSKOG KLUBA

 

Datum i vreme održavanja Skupštine: sreda, 12.jun 2013. godine u 19 časova

Mesto održavanja Skupštine: Novi Sad, Plava sala Skupštine grada, Žarka Zrenjanina 2a/1

Broj prisutnih članova Vojvođanskog kluba: 47

 

ZAPISNIK
SA REDOVNE SKUPŠTINE VOJVOĐANSKOG KLUBA,

održane 12.juna 2013. godine, u Novom Sadu

 

Na osnovu člana 8. Statuta, dana 12.juna 2013. godine je održana je redovna Skupština Vojvođanskog kluba. Na početku sednice prebrojavanjem je konstatovano da je prisutno 47 punopravnih članova Vojvođanskog kluba, što – shodno članu 8., stav 3., Statuta Vojvođanskog kluba, znači da Skupština može punovažno zasedati. Odluke se, shodno članu 8. stav 4. donose većinom glasova prisutnih.

Na predlog Predsedništva Vojvođanskog kluba jednoglasno je usvojen sledeći

Dnevni red Skupštine:

 1. Izbor radnih tela Skupštine (radno predsedništvo, zapisnčara i 2 overača zapisnika);
 2. Izveštaj o radu Vojvođanskog kluba za period između dve redovne Skupštine
 3. Finansijski izveštaj za period između dve redovne Skupštine
 4. Odluka o počasnim članovima Vojvođanskog kluba;
 5. Izbor:
  • Predsednika Vojvođanskog kluba,
  • Predsedništva Vojvođanskog kluba,
  • Nadzornog odbora vojvođannskog kluba.
 6. Programski zadaci Vojvođanskog kluba;
 7. Odluka o formiranju Saveta Vojvođanskog klub;
 8. Odluka o zastupniku Vojvođanskog kluba;
 9. Završna reč Predsednika Vojvođanskog kluba.

 

Tok Skupštine

 1. Izbor radnih tela Skupštine (radno predsedništvo, zapisnčara i 2 overača zapisnika);

Na predlog Predsedništva Vojvođanskog kluba, shodno članu 8., stav 2., doneta je ODLUKA O IZBORU RADNOG PREDSEDNIŠTVA SKUPŠTINE, 1 ZAPISNIČARA I 2 OVERAČA ZAPISNIKA.

Predlog Predsedništva Vojvođanskog kluba:

a) U radno Predsedništvo se predlažu članovi Kluba: Filip Gantar (predsednik radnog predsedništva, odnosno Predsedavajući), Drago Jankov i Branislav Pemac.

Za predlog je glasalo = 47 prisutnih članova.

Protiv predloga je glasalo = 0 prisutnih članova

Uzdržanih = 0 prisutnih članova

Predlog Predsedništva o izboru radnih tela je jednoglasno prihvaćen.

b) Za zapisničara se predlaže Marija Vaštag, za overače zapisnika Drago Jankov i Janko Drča.

Za predlog je glasalo = 47 prisutnih članova.

Protiv predloga je glasalo = 0 prisutnih članova

Uzdržanih = 0 prisutnih članova

Predlog Predsedništva o izboru radnih tela je jednoglasno prihvaćen.

Daljim tokom Skupštine rukovodilo je Radno predsedništvo na čelu sa Predsednavajućim, Filipom Gantarom.

 

 1. Izveštaj o radu Vojvođanskog kluba za period između dve redovne Skupštine

Obrazloženje:

Izveštaj o radu Vojvođanskog kluba je podneo dosadašnji predsednik Vojvođanskog kluba Đorđe Suboti

.

Nakon razmatranja Izveštaja, članovi Skupštine su glasali o prihvatanju izveštaja o radu Vojvođanskog kluba.

Za predlog je glasalo = 47 prisutnih članova.

Protiv predloga je glasalo = 0 prisutnih članova

Uzdržanih = 0 prisutnih članova

Na osnovu člana 9. tačke 5. Statuta Vojvođanskog kluba, Skupština Vojvođanskog kluba je jednoglasno donela ODLUKU o usvajanju Izveštaja o radu Kluba za period između dve redovne Skupštine.

 

 1. Finansijski izveštaj Vojvođanskog kluba za period između dve redovne Skupštine

Obrazloženje:

Finansijski izveštaj Vojvođanskog kluba za period između dve redovne Skupštine je podneo dosadašnji predsednik Vojvođanskog kluba Đorđe Subotić. Nakon razmatranja Izveštaja, članovi Skupštine su glasali o prihvatanju finansijskog izveštaja Vojvođanskog kluba za period između dve redovne Skupštine.

Za predlog je glasalo = 47 prisutnih članova.

Protiv predloga je glasalo = 0 prisutnih članova

Uzdržanih = 0 prisutnih članova

Na osnovu člana 9. tačke 5. Statuta Vojvođanskog kluba, Skupština Vojvođanskog kluba je jednoglasno donela ODLUKU o usvajanju Finansijskog izveštaja Vojvođanskog kluba za period između dve redovne Skupštine.

 

 1. Odluka o počasnim članovima Vojvođanskog kluba

Predlog Predsedništva Vojvođanskog kluba: Predsedništvo Vojvođanskog kluba na 28. sednici razmatalo je inicijativu za počasne članove Vojvođanskog kluba i Skupštini predlaže da se za počasne članove proglase:

 1. ŽIVAN BERISAVLJEVIĆ,
 2. JON

Obrazloženje:

 1. Živan Berisavljević, pripada onom uskom krugu političara iz vremena kojeg se sa nostalgijom prisećamo «kao dobra vremena», koji, ne posustaje u modernom shvatanju politike i koji «iznenađuje» u modernim i smelim idejama u shvatanju države, politike, političke kulture, političke slobode i tolerancije.

Političke ideja Živana Berisavljevića oštro se suprotstavljaju petrificiranin političkim shvatanjima koja su u današnjoj Srbiji i Vojvodini, nažalost vladajuća i institucionalno etablirana. Berisavljević je uvek spreman za dijalog, i valjda zbog toga otvoren za one ideje i poglede koje korespondiraju modernim shvatanjima pravnog i političkog projekta države u kojoj živimo, a koja nije po našoj meri.

Spremnost na tolerantni dijalog Berisavljevića ne «prepoznaju» ne samo ultra ekstremne i desne političke grupacije već ni oni politički «sličnomišljenici» kojima je volja za vlast i moć jedina politička motivacija i mera uspeha u životu.

Jer, politički dijalog kako ga Berisavljević razume ne uslovljava obaveznu promenu «pogleda na svet», ali se zalaže za to da se obavezno čujemo, da govorimo iskreno i da se služimo argumentima. Upravo zbog toga što o gospodinu-drugu Berisavljeviću iskusnom političkom delatniku mislimo kao o političaru «novog kova», koji je svoje političke ideje dosledno izražavao na vojvođanskim konvencijama i Vojvođanskom klubu, zalažući se za ravnopravnost Vojvodine, a protiv sve izraženijeg državnog unitarizma i centralizma.

S obzirom da je Vojvođanski klub bio i sada je negovateljica razgovora i političkog pluralizma i ideja, neutihnuli je glas političke samosvojnosti Vojvodine, predlažemo Živana Berisavljecvića za počasnog člana Vojvođanskog kluba

 1. Jon Srbovan, član je Vojvođanskog kluba od samih svojih početaka. Čovek koji ima nemerljivo iskustvo u ekonomskoj, a posebno agrarnoj politici i sferi učestvovao je u neprestalnoj borbi Vojvodine protiv njene ekonomske zaostalosti, a posebno protiv ponižavajućeg položaja vojvođanskog agrara.

Inženjerski precizno i tačno, a vojvođanski pedantno, identifikovao je sve mere centralističkih vlasti koje su bile uperene protiv razvoja Vojvodine ili kočile njen napredak. U Vojvođanskom klubu je inicirao mnoge aktivnosti u vezi sa energetikom u Vojvodini, ekonomskoj i zemljišnoj politici i u tome aktivno sudelovao. Pripada onoj generaciji političkih radnika koja se ne miri sa nametnutim stanjem, O tome uvek smelo i precizno govori i predlaže rešenja. Jasno je identivikovao da se borba za ekonomsku samostalnost Vojvodine ne može voditi odvojeno od bitke za celokupan politički subjektivitet Vojvodine i njene ravnopravnosti sa ostatkom Srbije. Značajan doprinos je dao u radu Foruma 21 u vezi sa ekonomskim miniranjem Vojvodine od 1990. godine.

Nažalost njegova energija, znanje i iskustvo nisu prihvaćeni u institucijama vlasti u Vojvodini u kojima se donose odluke. Ali zato jesu u Vojvođanskom klubu u kojem je bio jedan od najaktivnijih sudionika na govornicama, okruglim stolovima, razgovorima i ostalim oblicima. Bio je dragocen savetnik Vojvođanskog kluba o svim bitnim pitanjima ekonomije i agrara. Zato se predlaže za počasnog člana Vojvođanskog kluba.

Za predlog je glasalo = 47 prisutnih članova.

Protiv predloga je glasalo = 0 prisutnih članova

Uzdržanih = 0 prisutnih članova

Na osnovu člana 5. Statuta Vojvođanskog kluba, Skupština Vojvođanskog kluba je, na predlog Predsedništva, jednoglasno donela ODLUKU O POČASNIM ČLANOVIMA VOJVOĐANSKOG KLUBA, kojom se počasnim članovima Vojvođanskog kluba proglašavaju ŽIVAN BERISAVLJEVIĆ i JON SRBOVAN. Odluka stupa na snagu danom donošenja i primenjuje se odmah.

 

 1. Izbor:
  1. Predsednika Vojvođanskog kluba,
  2. Predsedništva Vojvođanskog kluba,
  3. Nadzornog odbora vojvođannskog kluba.
   1. Predlog predsedništva: Na osnovu izveštaja o vođenju kandidacionog postupka, koje je vodilo Predsedništvo Vojvođanskog kluba, za predsednicu Vojvođanskog kluba je predložena dr Branislava Kostić.

Prilog: Biografija

Nakon čitanja biografije kandidatkinje pristupilo se glasanju.

Za predlog je glasalo = 47 prisutnih članova.

Protiv predloga je glasalo = 0 prisutnih članova

Uzdržanih = 0 prisutnih članova

Skupština Vojvođanskog kluba je na redovnoj sednici na osnovu člana 9. tačke 4. Statuta Vojvođanskog kluba donela jednoglasnu ODLUKU O IZBORU DR BRANISLAVE KOSTIĆ ZA PREDSEDNICU VOJVOĐANSKOG KLUBA.

 1. Predlog predsedništva: Na osnovu izveštaja o vođenju kandidacionog postupka, koje je vodilo Predsedništvo Vojvođanskog kluba, za članove Predsedništva Vojvođanskog kluba su predloženi: FILIP GANTAR, DRAGOMIR JANKOV, BRANISLAV PEMAC, ALEKSANDAR SAMOČETA, IGOR BESERMENJI i JANKO ODRČA.

Prilog: Biografije

Za predlog je glasalo = 47 prisutnih članova.

Protiv predloga je glasalo = 0 prisutnih članova

Uzdržanih = 0 prisutnih članova

Skupština Vojvođanskog kluba je na redovnoj sednici, na osnovu člana 9. tačke 4. Statuta Vojvođanskog kluba jednoglasno donela ODLUKU O IZBORU PREDSEDNIŠTVA VOJVOĐANSKOG KLUBA, pri čemu su za članove Predsedništva izabrani:

 1. FILIP GANTAR,
 2. DRAGOMIR JANKOV,
 3. BRANISLAV PEMAC,
 4. ALEKSANDAR SAMOČETA,
 5. IGOR BESERMENJI,
 6. JANK ODRČA.
  1. Predlog predsedništva: Na osnovu izveštaja o vođenju kandidacionog postupka, koje je vodilo Predsedništvo Vojvođanskog kluba, za članove Nadzornog odbora Vojvođanskog kluba su predloženi: Jovan Grubor, Trifu Doru i Vladimir Štajner.

Za predlog je glasalo = 47 prisutnih članova

Protiv predloga je glasalo = 0 prisutnih članova

Uzdržanih = 0 prisutnih članova

Skupština Vojvođanskog kluba je na redovnoj sednici, na osnovu člana 9. tačke 4. Statuta Vojvođanskog kluba jednoglasno donela ODLUKU O IZBORU PREDSEDNIŠTVA VOJVOĐANSKOG KLUBA, pri čemu su za članove Nadzornog odbora izabrani:

1.Jovan Grubor,

2.Trifu Doru i

3.Vladimir Štajner

 1. Programski zadaci Vojvođanskog kluba

Obrazloženje:

Programske zadatke predočila je dr Branislava Kostić, novoizabrana predsednica Vojvođanskog kluba.

Prilog: Programski zadaci Vojvođanskog kluba

Nakon razmatranja predloga programskih zadataka, članovi Skupštine jednoglasno su prihvatili predlog:

Za predlog je glasalo = 47 prisutnih članova.

Protiv predloga je glasalo = 0 prisutnih članova

Uzdržanih = 0 prisutnih članova

Skupština Vojvođanskog kluba na redovnoj sednici, na osnovu člana 9. tačke 3. Statuta Vojvođanskog kluba jednoglasno, na predlog novoizabrane Predsednice dr Branislave Kostić, jednoglasno donela ODLUKU o usvajanju Programskih zadataka Vojvođanskog kluba.

 1. Odluka o formiranju Saveta Vojvođanskog kluba

Predlog Predsedništva:

Predlaže se Skupštini da donese Odluku o formiranju Saveta Vojvođanskog kluba, koja glasi:

“ Skupština Vojvođanskog kluba na svojoj redovnoj sednici, na predlog predsednika Vojvođanskog kluba, a na osnovu člana 9. stava 2. Statuta Vojvođanskog kluba, donosi

ODLUKU O FORMIRANJU SAVETA VOJVOĐANSKOG KLUBA.

Savet je konsultativno savetodavni organ Vojvođanskog kluba. Predsedništvo Vojvođanskog kluba utvrđuje broj članova Saveta i imenuje članove Saveta. Članovi Saveta biraju se na mandatni period od 4 godine, koji se može ponavljati. Članovi Saveta po funkciji su osnivači Vojvođanskog kluba i svi predsednici i počasni članovi, sve dok su članovi Kluba, odnosno dok ne istupe iz Saveta. Predsednik Saveta bira se odlukom većine prisutnih članova Saveta, na 4 godine.

Savet se sastaje po potrebi i na osnovu odluke Predsednika, a najmanje 4 puta godišnje, santancima Saveta po funkciji prisustvuje predsednik Vojvođanskog kluba, a po pozivu i članovi Predsedništva, odnosno drugi članovi ili prijatelji Vojvođanskog kluba., koje pozove Savet. Savet donosi zaključke koje upućuje Predsedništvu, koje je dužno da se o njima izjasni u pisanoj formi, u roku od mesec dana. Savet sve odluke i preporuke donosi glasanjem, a one su donete, ako za njih glasa većina prisutnih članova.“

Predlog Predsedništva je stavljen na glasanje.

Za predlog je glasalo = 47 prisutnih članova.

Protiv predloga je glasalo = 0 prisutnih članova

Uzdržanih = 0 prisutnih članova

Skupština Vojvođanskog kluba je na svojoj redovnoj sednici,na predlog predsednika Vojvođanskog kluba, a na osnovu člana 9. stava 2. Statuta Vojvođanskog kluba jednoglasno donela ODLUKU O FORMIRANJU SAVETA VOJVOĐANSKOG KLUBA.

 

 1. Odluka o zastupniku Vojvođanskog kluba

Obrazloženje: Dosadašnjem predsedniku Đorđu Subotiću istekao je mandat i time više ne zastupa Vojvođanski klub.

Predlog Predsedništva:

Predlaže se da se, na osnovu člana 9. Statuta Vojvođanskog kluba a u skladu sa članom 12. stav 2. Statuta, za zastupnika Vojvođanskog kluba izabere predsednica Kluba BRANISLAVA KOSTIĆ, Novi Sad, Kornelija Stankovića 15, JMBG 2010956805115. Reg. broj lične karte 001265358 PU u Novom Sadu.

Za predlog je glasalo = 47 prisutnih članova.

Protiv predloga je glasalo = 0 prisutnih članova

Uzdržanih = 0 prisutnih članova

Na predlog Predsedništva, Skupština Vojvođanskog kluba je donela sledeću ODLUKU, koja će biti podneta u APR, radi regulisanja zakonske obaveze promene zastupnika Vojvođanskog kluba:

„U skladu sa članom 9. tačka 4. Statuta udruženja, Skupština Vojvođanskog kluba je na redovnoj sednici, održanoj 1. marta 2014. godine, u Novom Sadu, donela O D L U K U o razrešenju i imenovanju lica ovlašćenog za zastupanje udruženja: Razrešava se funkcije lica ovlašćenog za zastupanje udruženja Đorđe Subotić, JMBG 0204952800021, Paje Markovića Adamova 15, 21000 Novi Sad. Imenovani se razrešava zbog isteka mandata Predsednika Vojvođanskog kluba. Za zastupnika udruženja bira se Branislava Kostić, JMBG 2010956805115, Kornelija Stankovića 15, 21000 Novi Sad. Na osnovu ove odluke ima se izvršiti upis u Registar udruženja Agencije za privredne registre.

 

 1. Završna reč Predsednice Vojvođanskog kluba

Predsednica Vojvođanskog kluba, dr Branislava Kostić je podnela završnu reč, čime je zatvorena redovna Skupština Vojvođanskog kluba.

SKUPŠTINA VOJVOĐANSKOG KLUBA

Predsedavajući

______________________________

Filip Gantar

 

Zapisničar

Marija Vaštag

___________________________

Overavači Zapisnika

Drago Jankov

­­­­­­­­­­­­­_____________________________

Janko Drča

_____________________________