Statut Vojvođanskog kluba

U skladu sa odredbama čl. 78. i 12.  Zakona o udruženjima (Službeni list Republike  Srbije, broj 51/09) na Skupštini Војвођанског клуба održanoj 18. juna 2015. godine usvojen je novi

STATUT ВОЈВОЂАНСКОГ  КЛУБА

Član 1.

Војвођански клуб (u daljem tekstu i: Klub) koji je osnovan 29.9.1992. godine je  neprofitno, nestranačko udruženje civilnog društva, osnovano na neodređeno vreme, kao oblik slobodnog i dobrovoljnog udruživanja, organizovanja i okupljanja građanki i građana koji žive i rade u i  izvan Vojvodine i prihvataju ciljeve i temeljna opredeljenja Војвођанског клуба.

Član 2.

Uverenje Војвођанског клуба je da je Vojvodina posebna i specifična prirodna, istorijska i društvena celina sa osobenostima proisteklim iz njenog kulturnog, istorijskog, socijalnog  i političkog razvoja, geopolitičkog položaja, prirodnih uslova za život i privređivanje, te viševekovnog zajedničkog života mnoštva nacija i više konfesija sa svim njihovim različitostima koje su se prožimale, poštovale i međusobno bogatile

Oblast delovanja je politička i kulturna.

Војвођански клуб ima za cilj da kulturnom i političkom svešću svojih članova o Vojvodini i njihovom svestranom aktivnošću čuva, štiti, afirmiše i unapređuje dostignuća ljudi i kulturnih, demokratskih i građanskih tradicija i vrednosti na prostoru Vojvodine.

Војвођански клуб neguje mir, toleranciju, antifašizam, jednakost građanskih prava, tradicionalne međusobne odnose razumevanja i saradnje nacija, vera  i jezika uz poštovanje i razvoj svih duhovnih, naučnih, stručnih, obrazovnih, kulturnih i umetničkih tekovina  u Vojvodini.

Војвођански клуб se zalaže i bori za politički, administrativni i regionalni subjektivitet Vojvodine. Klub se zalaže za pravo Vojvodine na vlastiti konstitutivni akt, sa zakonodavnom, sudskom i izvršnom vlašću, sopstvenom imovinom i prihodima; za decentralizovanu Vojvodinu sa sopstvenim regionima i razvijenom lokalnom samoupravom; za  Vojvodinu  koja svojim građanima može da obezbedi optimalan ekonomsko-socijalni, politički, kulturni, nacionalni i svaki drugi razvoj i napredak,  zaštitu od eksploatacije, diskriminacije, zaštitu i poštovanje ljudskih prava i sloboda  i demokratsku samoupravu.

Војвођански клуб se zalaže za vraćanje svih stečenih Ustavnih prava, koja su građanima Vojvodine nelegalno oduzeta, za postizanje istorijskog političkog dogovora  kojim se na trajnim osnovama  garantuje obezbeđivanje ravnopravnog Ustavnog položaja Vojvodine u Ustavom temeljito decentralizovanoj i regionalizovanoj Republici Srbiji, kao složenoj i zajedničkoj modernoj evropskoj državi.

Član 3.

Za svoje stavove i ciljeve, Војвођански клуб se zalaže javno i u okviru zakonskih prava, putem sopstvenih publikacija, u svim javnim glasilima, putem saopštenja, konferencija za novinare i dr., na javnim tribinama, skupovima, savetovanjima, razgovorima, okruglim stolovima, samostalno ili sa drugim organizacijama.

Војвођански клуб  može da sarađuje i sa drugim organizacima u zemlji i inostranstvu.

Војвођански клуб  može objavljivati knjige i druge publikacije u skladu sa svojim stavovima i ciljevima.

U svom radu Војвођански клуб će poštovati princip javnosti tako što će o svojim delatnostima i stanju obaveštavati svoje članove, i šire, elektronskim i drugim putem, saopštenjima, javnim istupima i dr. te dostupnošću informacija.

STATUS

Član 4.

Војвођански клуб  je udruženje i ima svojstvo pravnog lica.

Naziv: Војвођански клуб  (назив на српском)

Vajdasági klub (naziv na mađarskom)

Vojvodinský klub (naziv na slovačkom)

Clubul Voivodinei (naziv na rumunskom)

Войводяански клуб (naziv na rusinskom)

Vojvodinako ćidipe (naziv na romskom)

Vojvođanski klub (naziv na hrvatskom)

Sedište Војвођанског клуба  je u Novom Sadu.

Војвођански клуб ima svoj pečat i amblem. Tekst pečata sadrži pun naziv i mesto sedišta. Naziv se ispisuje na srpskom jeziku ćirilicom, na mađarskom, slovačkom, rumunskom, romskom, rusinskom i hrvatskom jeziku.  Naziv sedišta ispisuje se ćiriličnim i latiničnim pismom. Amblem se odrđuje posebnom odlukom Kluba.

ČLANOVI

Članovi Војвођанског клуба mogu biti redovni, počasni i kolektivni, s tim da kolektivni članovi deluju u Klubu putem ovlašćenog fizičkog lica.

Uslovi i način učlanjivanja i prestanak članstva

Član 5.

Član Војвођанског клуба može postati svako lice koje prihvata ciljeve, bitna opredeljenja i Statut Kluba i podnese popunjenu i potpisanu Pristupnicu za učlanjenje Predsedništvu Kluba, s tim da se prijava ne podnosi za počasnog člana.

Prijem pojedinačnih članova verifikuje Predsedništvo Kluba.

Odluku o proglašenju počasnog  i prijemu kolektivnog člana donosi Skupština Kluba, na predlog Predsedništva Kluba.“

Član može istupiti iz članstva davanjem pisane izjave o istupanju.

Članstvo u Klubu može prestati zbog duže neaktivnosti člana, nepoštovanja ciljeva, bitnih opredeljenja Kluba i odredaba ovog Statuta ili zbog narušavanja ugleda Kluba.

Odluku o prestanku članstva  iz prethodnog stava, donosi Skupština, na obrazloženi predlog Predsedništva Kluba.

Članu se mora omogućiti da se izjasni o razlozima zbog kojih je podnet predlog za donošenje odluke o prestanku u članstvu Kluba.

Prava obaveze i odgovornost članstva

Član 6.

Član Kluba ima pravo i obavezu da:

 1. ravnopravno sa drugim članovima učestvuje u ostvarivanju ciljeva i bitnih opredeljenja Kluba;
 2. da daje predloge i neposredno učestvuje u odlučivanju na Skupštini, kao i preko drugih organa Kluba;
 3. bira i bude biran u organe Kluba;
 4. bude blagovremeno informisan o radu i aktivnostima Kluba;
 5. aktivno doprinosi ostvarivanju ciljeva Kluba;
 6. populariše Klub i pridobija nove članove;
 7. štiti interese i ugled Kluba;
 8. obavlja i druge poslove koji mu se povere i odrede.

Članovi Војвођанског клуба mogu da se organizuju putem ogranaka Kluba.

UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA KLUBA

Član 7.

Organi Војвођанског клуба su:

 • Skupština,
 • Predsednik,
 • Predsedništvo,
 • Nadzorni odbor

Ista struktura rukovođenja se uspostavlja i na nivou ogranaka Kluba.

Član 8.

SKUPŠTINA Војвођанског клуба  je najviši organ upravljanja Kluba.

Skupštinu čine svi članovi  Kluba.

Sednice Skupštine mogu biti izborne, redovne i vanredne. Izborna sednica Skupštine se održava svake druge godine.

Redovna sednica Skupštine održava se najmanje jednom godišnje.

Vanredna sednica Skupštine mora se sazvati ako zahtev za njeno sazivanje, u pisanoj formi, Predsedništvu Kluba podnese namanje 10 članova Kluba.

Izbornu, redovnu i vanrednu Skupštinu saziva Predsednik  Војвођанског клуба.

Skupštini predsedava radno predsedništvo koje biraju članovi prisutni na sednici Skupštine.

Skupština punovažno odlučuje ako sednici prisustvuje najmanje 20 članova Војвођанског клуба.

Odluke se donose većinom glasova prisutnih članova Војвођанског клуба.

Član 9.

Skupština Војвођанског клуба:

 1. usvaja Statut, kao i izmene i dopune Statuta;
 2. usvaja druge opšte akte Kluba;
 3. usvaja Programske zadatke Kluba;
 4. bira i razrešava Predsednika i članove Predsedništva Kluba,
 5. razmatra i usvaja Izveštaj o radu Kluba između dve sednice Skupštine,
 6. razmatra i usvaja finansijski izveštaj i plan;
 7. donosi odluku o redovnim, počasnim i kolektivnim članovima Kluba;
 8. razmatra i druga pitnja od interesa za uspešno ostvarivanje ciljeva Kluba i odlučuje njima;
 9. odlučuje o prestanku rada i postojanja Војвођанског клуба i statusnim promenama;
 10. odlučuje o udruživanju u saveze i druge asocijacije u zemlji i inostranstvu;

Odluku o načinu izbora organa Kluba (tajno ili javno glasanje) donosi Skupština.

Član 10.

PREDSEDNIŠTVO je izvršni organ Војвођанског клуба.

Predsedništvo ima  9. članova. Čine ga Predsednik Kluba koji je po položaju  i Predsednik Predsedništva  Kluba, i još 8 . članova koje je izabrala Skupština Kluba.

Predsedništvo može, po ukazanoj potrebi, kooptirati u svoj sastav nove članove Predsedništva do prve sednice Skupštine, odnosno do isteka mandata Predsedništva, s tim da ukupan broj članova ne pređe propisanih 9. članova.

Predsedništvo bira iz reda svojih članova Potpredsednika  i Sekretara Predsedništva Војвођанског клуба.

Predsedništvo punovažno odlučuje ako sednici prisustvuje više od polovine članova Predsedništva, a odluka je punovažna ako za nju glasa više od polovine prisutnih članova Predsedništva.

Član 11.

Predsedništvo Војвођанског клуба:

 • utvrđuje predlog Statuta i drugih opštih akata i njihove izmene,
 • utvrđuje Programske zadatke Kluba,
 • organizuje različite oblike delovanja u skladu sa ciljevima i programskim zadacima Kluba;
 • usvaja plan tekućeg rada i finansijski plan,
 • odredjuje i preduzima mere za sprovođenje utvrđene politike i planova rada,
 • pretresa predloge i inicijative članova Kluba, utvrđuje mere koje u vezi s tim treba

preduzimati i stara se o njihovom sprovođenju,

 • utvrđuje periodične obračune, završne račune i slično, odlučuje o korišćenju novčanih i drugih sredstava,
 • utvrđuje Izveštaj o radu Војвођанског клуба u periodu između dve sednice Skupštine,
 • Organizuje akcije i manifestacije Vojvođanskog kluba, samostalno i u saradnji sa drugim srodnim organizacijama;
 • Organizuje prezentaciju aktuelnih tema koje su od značaja za Vojvodinu, kroz Govornice, Razgovore u Klubu i druge prigodne forme, samostalno ili sa srodnim organizacijama;
 • Organizuje okupljanja i druženje članova, prijatelja i simpatitera Vojvođanskog kluba;
 • Verifikuje prijem pojedinaca u članstvo Vojvođanskog kluba;
 • Imenuje Savet Vojvođanskog kluba;
 • Predsedništvo Kluba može zatražiti od Saveta Kluba mšljenje o pojedinim pitanjima; Po dobijenom mišljenju  Saveta Predsedništvo Kluba zauzima konačan stav o tom pitanju;
 • odlučuje o drugim pitanjima za koja nisu zakonom ili ovim statutom, ovlašćeni drugi organi Kluba.

Član 12.

PREDSEDNIK Војвођанског клуба:

 • je po položaju i Predsednik Predsedništva Kluba,
 • predstavlja i zastupa Klub,
 • potpisuje akta i odluke koje donosi Skupština i Predsedništvo Kluba,
 • saziva sednice Predsedništva i Skupštine Kluba,
 • stara se o pripremama sednica i o radu Predsedništva i Skupštine kluba,
 • stara se o pripremi i izradi predloga Programskih zadataka i  planova rada i finansijskog plana i drugih akata o kojima odlučuje Skupština i Predsedništvo Kluba.
 • stara se izvršavanju odluka koje donose Skupština i Predsedništvo Kluba,
 • podnosi Skupštini Izveštaj o radu i o aktivnostima Војвођанског клуба između dve sednice Skupštine;
 • obraća se javnosti u  ime Vojvođanskog kluba, u formi  usmenih ili pisanih saopštenja, izjava, intervjua i gostovanja na skupovima i u medijima;
 • rukovodi realizacijom  akcija, manifestacija, prezentovanja tema, okupljanjima i druženjima koje organizuje Klub, u realnom svetu i na Internetu;
 • koordinira zvaničnim projektima Kluba, kojima Klub konkuriše kod državnih organa, institucija i organizacija u zemlji i svetu;
 • odgovorni je urednik oficijelnog sajta Kluba i stranice  Kluba na društvenim mrežama.

Predsednik Војвођанског клуба je  z a s t u p n i k  Војвођанског клуба, zastupa Klub u pravnom prometu i ima prava i dužnosti finansijskog nalogodavca.

Član 13.

POTPREDSEDNIK  Војвођанског клуба i Predsedništva Војвођанског клуба:

 • pomaže Predsedniku u izvršavanju njegovih zadataka,
 • obavlja poslove koje mu poveri Predsednik,
 • zamenjuje Predsednika u njegovom odsustvu.
 • koordinira radom ogranaka Vojvođanskog kluba,
 • korodinira saradnju sa drugim nevladinim organizacijama;
 • u odsustvu i u slučaju sprečenosti Predsednika Kluba, obraća se javnosti u formi saopštenja, izjave, intervjua ili na drugi način, na skupu ili putem medija.“

Potpredsednik je  z a s t u p n i k  Војвођанског клуба, ovlašćen je da, u odsustvu Predsednika Kluba, zastupa Klub i potpisuje sva finansijska i novčana dokumenta u ime Kluba.

Potpredsednika bira Predsedništvo Kluba iz svojih redova.

Član 14.

SEKRETAR  Predsedništva Војвођанског клуба:

 • pomaže Predsedniku i Potpredsedniku u njihovim poslovima,
 • stara se o finansijsko-materijalnom poslovanju Kluba,
 • stara se o pripremi i izradi opštih akata i drugih materijala za potrebe organa Војвођанског клуба,
 • organizuje i obavlja stručne, administrativne i organizacione poslove za potrebe organa Војвођанског клуба,
 • stara se o evidenciji članova Војвођанског клуба,
 • obavlja i druge poslove po nalogu Predsednika.

Član 15.

Predsedništvo Kluba će, za obavljanje tehničkih poslova i poslova blagajnika, angažovati posebno lice.

Član 16.

NADZORNI ODBOR kontroliše materijalno-finansijsko poslovanje Kluba, na osnovu izveštaja Blagajnika i drugih materijala koje mu dostavi Predsedništvo, ili Odbor zatraži od Predsedništva i Predsednika Kluba.

Kontroliše usklađenost rada Kluba sa Ustavom, zakonima i drugim propisima i o uočenim nepravilnostima, bez odlaganja, obaveštava Predsednika i Predsedništvo Kluba.

Nadzorni odbor ima 3. člana koje bira Skupština Војвођанског клуба.

Član 17.

Mandat izabranih članova Predsedništva i Nadzornog odbora Војвођанског клуба, kao i Predsednika, Potpredsednika i Sekretara, traje dve godine.

Član 18.

Savet je konsultativno savetodavni organ Војвођанског клуба. Predsedništvo Војвођанског клуба utvrđuje broj članova Saveta i imenuje članove Saveta. Članovi Saveta  biraju  se na mandatni period od 4 godine, koji se može ponavljati. Članovi Saveta  po funkciji su osnivači Vojvođanskog kluba i svi predsednici i počasni članovi, sve dok su članovi Kluba, odnosno dok ne ustupe iz Saveta. Predsednik Saveta bira se odlukom većine prisutnih članova Saveta, na 4 godine.

Savet se sastaje po potrebi i na osnovu odluke Predsednika, a najmanje 4 puta godišnje. Sastancima Saveta po funkciji prisustvuje Predsednik Војвођанског клуба, a po pozivu i članovi Predsedništva, odnosno drugi članovi ili prijatelji Војвођанског клуба, koje pozove Savet. Savet donosi zaključke koje upućuje Predsedništvu, koje je dužno da se o njima izjasni u pisanoj formi, u roku od mesec dana. Savet sve odluke i preporuke donosi glasanjem, a one su donete, ako za njih glasa većina prisutnih članova.

Način sticanja sredstava

Član 19.

Rad Војвођанског клуба se finasira iz sredstava koja se obezbeđuju:

 • dobrovoljnim prilozima članova Kluba,
 • iz prihoda koje Klub ostvaruje svojim aktivnostima,
 • dobrovoljnim prilozima građana i organizacija,
 • iz budžetskih i drugih fondova,
 • iz članarine; Visinu i način plaćanja članarine određuje Skupština Војвођанског клуба, svojom Odlukom.
 • na drugi dozvoljen način.

Materijalno-finansijsko poslovnje se obavlja po zakonskim propisima.

ZAVRŠNE ODREDBE

Član 20.

Izmene i dopune Statuta usvaja Skupština Војвођанског клуба. Predlog za izmenu i dopunu Statuta može dati svaki član Kluba.

Član 21.

Odluku o prestanku rada i postojanja Војвођанског клуба donosi Skupština Kluba.

U slučaju prestanka rada i postojanja Kluba, imovina Војвођанског клуба preneće se na domaće nedobitno pravno lice koje je osnovano radi ostvarivanja istih ili sličnih ciljeva, odnosno Skupština odlukom o prestanku rada i postojanja odrediće kome se imovina prenosi u skladu sa zakonom.

Član 22.

Za tumačenje Statuta nadležna je Skupština Bojвођанског клуба.

Član 23.

Statut stupa na snagu danom usvajanja na Skupštini Војвођанског клуба, a primenjuje se nakon upisa Kluba u registar udruženja građana kod nadleženog organa.

Izmene i dopune Statuta stupaju na snagu danom donošenja na Skupštini Војвођанског клуба.

Član 24.

Na sva pitanja koja nisu regulisana ovim statutom neposredno će se primenjivati odredbe Zakona o udruženjima.

P r e d s e d a v a j u ć i   s k u p š t i n e
ВОЈВОЂАНСКОГ КЛУБА