Poslednji pozdrav profesoru Stepanovu

Danas je umro  prof. dr Radivoj Stepanov,  veliki borac za Vojvodinu, član Vojvođanskog kluba od 1993. godine, naš saborac i oponent.

U znak oproštaja, objavljujemo nekrolog koji je napisao prof. dr Miroslav Ilić, i sažetu biografiju profesora Stepanova.


 

Umro je Radivoj Stepanov.

Bio je redovni profesor Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Po obrazovanju pravnik, po vokaciji sociolog politike. Napisao je dvadesetak udžbenika iz oblasti prava, sociologije i politike, objavio preko stotinu teorijskih radova u različitim stručnim časopisima. Univerzitetska karijera bila je njegova strast, kao i sam novosadski Univerzitet.

Njegovo javno delovanje, građansko i slobodoumno istupanje u mnogobrojnim papirnatim i elektronskim medijima, načinili su od njega javnu ličnost „par exelance“, koja neće moći biti zaobiđena u bilo kojoj stručnoj analizi javnog diskursa Vojvodine i Srbije na početku ovog veka. Njegovo suštinsko zalaganje za Vojvodinu, koju je video kao „malu državu“, doneo mu je mnogo prijatelja, a još više neprijatelja. Zbog toga je njegovo ime, zajedno sa još nekima od nas, provlačeno kroz blato nacionalističkih kaljuga. Medjutim, nisu ga mogli uprljati, jer je Radivoj Stepanov bio čovek koji nije bio sitni fiškal, niti advokat koji je živeo od „slučaja“ Vojvodine. Naprotiv, bio je odlučan, nepotkupljiv i teoretski pripremljen da obrazloži svoju ideju federalne Vojvodine u jednoj budućoj demokratskoj Srbiji, beskompromisno napadajući sve one koji su pokazivali „razum“ i „kohabitaciju“. Savetovao je sve one i bio sa svima nama koji su se okupljali oko Vojvođanskog kluba, ali i svih vojvođanskih partija. Ne retko, poštujući dobre stare turinske navike „da sad neće ni kako hoće“, vodio je stvarne i nestvarne, potrebne i nepotrebne bitke, a sve da bi bio spremniji i čvršći zbog jedne velike, ključne svoje bitke: bitke sa životom hendikepirane osobe, koja je na svojoj koži osetila bezobzirnost devedesetih godina prošlog veka i sve režime koji su se slamali pred našim očima.

Bio je osoba sa posebnim potrebama. Kao dete razboleo se od tuberkuloze kostiju. To je ostavilo traga na njegovim nogama, na njegovoj karlici. Koristio je štake celi svoj život. Izdizao se na rukama, dosežući svojim umom komplikovane istine o pravu, društvu i politici. Pobedio je kancer debelog creva, borio se sa šećernom bolešću. Sanjao o Evropskoj uniji, uredjenim društvima, efikasnim državnim organima i telima, vodio studente po parlamentima, osnivao nove smerove na fakultetu, brinuo o svom sinu Strahinji. I svima nama.

Godine propasti i erozije vrednosti koje je poštovao, ostavile su traga na njegovom usmenom diskursu. Često je znao da provocira, čekajući reakciju, čekajući sukob na otvorenoj sceni. Jer, takav, kakav je bio, čovek koga se moralo primetiti kada negde ulazi, znao je da je celi njegov život jedna velika pozorišna predstava, koja će morati da odvede nas, posmatrače, nas poluobrazovanu publiku u katarzu, koju je bio spreman da ponudi. Zato je njegovo postojanje u svima nama koji smo ga poznavali, bio i ostao – jedan veliki spektakl.

A to traje zauvek u srcima. Jednostavno, nije otišao, jer je tu, u našem sećanju, u vizijima i tekstovima, kojima ćemo se vraćati, kao inspiracija, kao esencija jedne velike dostojanstvene ideje.

Slava Profesoru Radivoju Stepanovu!

24. septembar 2015.
Prof. dr Miroslav Ilić


 

Prof. dr Radivoj Stepanov, profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu

(18. aprila 1945 godine – 24. septembra 2015)

Akademska karijera
◦ 1998. godine – Izbor u zvanje – redovni profesor, Filozofski fakulltet, Novi Sad
Oblast: Pravo i politika
◦ 1987. godine – Doktorat, Pravni fakultet, Novi Sad
Oblast: Teorija prava i države, (naslov rada: Kontinuitet i diskontinuitet u razvoju moderne države)
◦ 1973. godine – Specijalizacija,Pokrajinski sekretarijat za pravosuđe
Oblast: Pravosuđe i opšta uprava
◦ 1981. godine – Magistratura, Pravni fakultet, Novi Sad
Oblast: Teorija prava, (naslov rada: Samoupravno pravo kao oblik prevazilaženja prava)
◦ 1971. godine – Diploma, Pravni fakultet, Novi Sad

Oblasti interesovanja i istraživanja
◦ teorija prava
◦ teorija politike
◦ sociologija prava
◦ sociologija politike
◦ savremeni politički i ustavni sistemi
◦ Evropska unija – pravo, institucije

Bibliografija
Naučne knjige – Monografije
• Radivoj Stepanov, Dušan Đošić : Marksizam i socijalističko samoupravljanje, Novi Sad, Književna radionica „Slavija“, 1989, s. 90 (Prva četiri poglavlja: R. Stepanov; peto poglavlje: D. Đošić).
• Radivoj Stepanov: Politika i anomija, Novi Sad, „Polja“, 1991, s. 114.
• Radivoj Stepanov: Mit i totalitarizam, Novi Sad, Futura publikacije, 1995, s. 101.
• Radivoj Stepanov, Gordana Vukadinović: Pravo i otpori, Novi Sad, 1996, „Cvetnik“, s.160.
• Radivoj Stepanov: Prilozi sociologiji prava i politike, Novi Sad, Futura, 1997, str.151.
• Radivoj Stepanov, Gordana Vukadinović: Pravna misao XX veka, Novi Sad, Futura, 2000, str. XI,172.
• Radivoj Stepanov, Gordana Vukadinović: Teorija prava I, Novi Sad, Futura, 2001, str. XI, 533
• Radivoj Stepanov, Ljubiša Despotović: Evropska unija. Nastanak, institucije, pravo, NATO, Novi Sad, STYLOS, 2002, str. 156 .
• Radivoj Stepanov, Ljubiša Despotović: Evropska unija. Nastanak, institucije, pravo, NATO, /drugo izdanje/, Novi Sad, STYLOS, 2002, str.: 148.
• Radivoj Stepanov, Gordana Vukadinović: Teorija prava II, Novi Sad, Futura, Petrovoradin, 2002, str. 243.
• Gordana Vukadinović, Radivoj Stepanov: Teorija države i prava, Novi Sad, Futura, 2003, str. 503
• Radivoj Stepanov, Gordana Vukadinović: Modernost prava. Antologija pravnih škola, ideja, pokreta, Novi Sad, Futura, 2003, str. 127.
• Gordana Vukadinović, Radivoj Stepanov: Uvod u filozofiju prava, Novi Sad, 2004, str. 232.
• Radivoj Stepanov, Ljubiša Despotović: Sociologija prava. Osnovni pravni pojmovi, Novi Sad, STYLOS, 2004, str. 340.

Naučni radovi i stručni članci
• Radivoj Stepanov : Pravna priroda i značaj samoupravnog prava, „Glasnik advokatske komore Vojvodine“, Novi Sad, april 1977, br. 4, s. 24-29.
• Radivoj Stepanov: Kolektivno delo sociologa, „Dnevnik“, Novi Sad, godina XLII, br. 13215, 14. avgust 1983, s.11.
• Radivoj Stepanov: Jegyzetek az őnigazgatasi jog jogi termeszeteről, valamint az őniggazgatasi jogi normak jelintőserőlles jellegeről, „Letűnk“, Subotica, 5 szam, szeptember- oktober 1977, s. 81-88.
• Radivoj Stepanov: Beleška o slabostima literature o socijalističkom samoupravljanju, „Polja“, Novi Sad, god. XXV, avgust-septembar ’79, br. 246-247, s. 29-30.
• Radivoj Stepanov: Ćutanja i kontroverze u pravnoj misli socijalističkog samoupravljanja, „Polja“, Novi Sad, god. XXVII, juni – juli ’81, br. 268-269, s. 299-300.
• Radivoj Stepanov: O hipertrofiji normi u političkom i pravnom sistemu Jugoslavije, „Zbornik radova Instituta za filozofiju i sociologiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu“, Novi Sad, I, 1989, br. 1, s. 111-125.
• Radivoj Stepanov: Pravna država i jugoslovenska stvarnost , „Glasnik advokatske komore Vojvodine“, Novi Sad, LXI, jul-avgust 10989, br. 7, s. 13-16.
• Radivoj Stepanov: Stvarna ili nepostojeća dilema: Stranački pluralizam ili monizam, „Gaudeamus“, Novi sad, I, februar 1989, br. 4, s. 5.
• Radivoj Stepanov: Aporetika savremene jugoslovenske ustavnosti, „Pisac“, Novi Sad, II, januar-februar 90, br. 371-372, s. 11-14.
• Radivoj Stepanov: Postzavetni monopol. Socijalizam, Ideologija, Ustav, „Polja“, Novi Sad, XXXVI, mart ’90, br. 373, s. 105-106.
• Radivoj Stepanov: Zakoni i novi društveni pokreti, „Polja“, Novi Sad, XXXVI, maj-juni ’90, br. 375-376, s.6.
• Radivoj Stepanov: Procesi „demokratizacije“ i novi ustav Srbije, „Pisac“, Novi Sad, II, 10. X. 1990, br. 9-10, s. 88-89.
• Radivoj Stepanov: Socijalistički ustav: raskid sa tradicijom i rascep istorije, „Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu“, knjiga XIX, 1990, s. 117-122.
• Radivoj Stepanov: Pravna država i demokratija , „Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu“, knjiga XX, 1994, s. 41-47.
• Radivoj Stepanov: Rečnik za „homo balcanikusa“, „Gaudeamus“, Novi Sad, Novi Sad, I, januar 1989, br. 3, s. 22.
• Radivoj Stepanov: Ombudsman – zaštitnik prava građana, „Glasnik advokatske komore Vojvodine“, Novi Sad, LXIII, oktobar 1991, br. 10, s. 19-23.
• Radivoj Stepanov: (Ne)podnosljiva lakoća odumiranja pokrajine /prvi nastavak/, „Vesti“, Novi Sad, I, br. 17, utorak 5 mart 1991, s. 2.
• Radivoj Stepanov: (Ne)podnosljiva lakoća odumiranja pokrajine /drugi nastavak/, „Vesti“, Novi Sad, I, br. 18, sreda 6 mart 1991, s. 2.
• Radivoj Stepanov: Đorđe Tasić – sub specie aeternitatis, „Glasnik advokatske komore Vojvodine“, Novi Sad, br. 11-12, 1990, s. 8-11.
• Radivoj Stepanov: Politika i kritika, „Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, knjiga XXI-XXII, 1994, s. 77-78.
• Radivoj Stepanov: Strogo kontrolisani ili razgoropađeni pluralizam , „Dnevnik“, Novi Sad, XLVIII, 14. maj 1990, br. 15637, s. 2.
• Radivoj Stepanov: Partija van Ustava – granice delovanja partija u ustav , „Dnevnik“, Novi Sad, br. 15486, 10. decembar 1989, s. 1 i 4.
• Radivoj Stepanov: Ekologija – kritička svest progresa (Predgovor u knjizi: Ljubiša Despotović: Ekologija kao kritika Modernosti), Novi Sad, Noema, 1993, s. 5-8.
• Radivoj Stepanov: Društveni sistem i oblik pravde, „Krovovi“, Sremski Karlovci, br. 29/30, maj 1993, s. 94-95.
• Radivoj Stepanov: Neka pitanja ontologije, aksiologije i gnoseologije u filozofiji prava, „Zbornik za društvene nauke Matice srpske“, Novi Sad, br. 93, 1993, s. 215-220.
• Radivoj Stepanov: Kafkina paradigma totalitarizma , „Glasnik advokatske komore Vojvodine“, Novi Sad, god. LXV, knjiga 54, decembar 1994, br. 12, s.25-26.
• Radivoj Stepanov: Kršenje ljudskih prava, „Borba“, Beograd, 27. april 1989, s. 5.
• Radivoj Stepanov: Raskršće postsocijalizma: nacionalni totalitarizam ili društvo građanskih sloboda i prava, „Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu“, knjiga XXIII, 1995, s. 445-455.
• Radivoj Stepanov: Teškoće funkcionisanja vladavine prava i demokratije u savremenom jugoslovenskom društvu, „Zbornik radova“, Filozofski fakultet u Novom Sadu, Institut za filozofiju i sociologiju, Novi Sad, 1995, s. 111-117.
• Radivoj Stepanov: Predgovor /u knjizi: Radomira Stojanovića: Svojina i nesvojina/, Novi Sad, Pravo – teorija i praksa, 1990, s. 5.
• Radivoj Stepanov: Minimalizmi o mitu i pravu, „Glasnik advokatske komore Vojvodine“, Novi Sad, godina LXVII, knjiga 55, jul-avgust 1995, br. 7-8, s. 282-285.
• Radivoj Stepanov: Mit i politika: politički mitovi XX veka, „MIT – Zbornik radova“, Filozofski fakultet u Novom Sadu, 1996, s. 233-243.
• Radivoj Stepanov: Kartezijanski nagoveštaj modernog prava, „Glasnik advokatske komore Vojvodine“, Novi Sad, br. 12, decembar 1996, str. 479-483.
• Radivoj Stepanov: Teškoće ostvarivanja vladavine prava i demokratije u savremenom jugoslovenskom društvu, „Pravni život“, Beograd, 1995, br. 12, str.881-891.
• Radivoj Stepanov: Pravni autoritet u tradiciji i budućem pravu, „Pravni život“, Beograd, br. 12, tom IV, 1996, str. 1o31-1043.
• Radivoj Stepanov: Slobodan Jovanović kao sociolog demokratije; /u knjizi: Ljubiša Despotović: Sociologija demokratije/, Novi Sad, Prometej, Tersit, 1996, str. 163-167.
• Radivoj Stepanov: Ustavne i pravne karakteristike semi-prezidencijalnog sistema, Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, XXV, 1997, str.383-395.
• Radivoj Stepanov, Ljubiša Despotović: Pledoaje za demokratiju Slobodana Jovanovića, „Glasnik advokatske komore Vojvodine“, Novi Sad, br. 7-8, jul-avgust 1997, str. 267-271.
• Radivoj Stepanov, Gordana Vukadinović: Pravo i moć, „Pravni život“, Beograd, tom IV, 1997, str. 711-720.
• Radivoj Stepanov, Ljubiša Despotović: Sociologija demokratije kod Slobodana Jovanovića, SANU, Beograd, Naučni skupovi: knjiga XC, Odeljenje društvenih nauka: knjiga 21, 1998, str. 729-739.
• Radivoj Stepanov, Gordana Vukadinović: Glosa o Kelzenu, „Glasnik advokatske komore Vojvodine“, Novi Sad, 1998, br. 4, str. 143-8.
• Radivoj Stepanov, Gordana Vukadinović: O Kelzenovom shvatanju pravne norme, „Arhiv za pravne i društvene norme“, Beograd, juli-septembar 1998, br. 3, str. 109-121.
• Radivoj Stepanov, Gordana Vukadinović: Osvrt na pravnu antropologiju, Beograd, Časopis za teoriju, filozofiju i sociologiju prava, 1998, str. 25-31.
• Radivoj Stepanov: Antropološka a/simetrija prava i moći, Beograd, „Pravni život“, tom IV, br. 12,1998, str. 759-767.
• Radivoj Stepanov, Gordana Vukadinović: Moć i stvarnost-stvarnost moći, Beograd, „Pravni život“, br. 1-2, 1998, str. 1041-1044.
• Radivoj Stepanov: Politička kultura i naše vreme, „Glasnik advokatske komore Vojvodine“, Novi Sad, 1998, br. 12, str. 573-586.
• Radivoj Stepanov: Semi-prezidencijalni sistem, „Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu“, 1998, 25, str. 383-395.
• Radivoj Stepanov: Semi-prezidentski sistem, OS Forum občianskej spločnosti, Bratislava, 1999, 5, str. 10-14.
• Radivoj Stepanov: Teorija sistema ili teorija komunikativnog delovanja, „Glasnik advokatske komore Vojvodine“, Novi Sad, 12, 1999, str. 460-465.
• Radivoj Stepanov, Gordana Vukadinović : Pravni pluralizam. Savremena iskustva i pravno-teorijska stanovišta, Jugoslovensko udruženje za teoriju, filozofiju i sociologiju prava, Beograd, 1999, str. 75-85.
• Radivoj Stepanov: Politička kultura i naše vreme, Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, XXVII, 1999, str. 201-208.
• Radivoj Stepanov: Nemoć prava i nadmoć politike, „Pravni život“, Beograd, 12, 1999, str.408-418.
• Radivoj Stepanov: Politička ekologija-teorija i zbilja; /u knjizi: Ljubiša Despotović: Ekološka paradigma/, Beograd, EKO Centar, 1999, str. 6-12.
• Radivoj Stepanov: Građansko društvo i građanska kultura;/u knjizi: Nenad Đuretić: Srbija tragovi civilnosti/, Novi Sad, Jugoslovensko udruženje za političke nauke, 1999, str. 114-122.
• Radivoj Stepanov: Kontinuitet i diskontinuitet u gledištima i kritici napretka. /u knjizi: Ljubiša Despotović (editor): Polja politike/, Novi Sad, Jugoslovensko udruženje za političke nauke, 1999, str. 45-55.
• Radivoj Stepanov, Gordana Vukadinović: Kontinuitet tradicionalne i moderne jurisprudencije Norberta Bobija, „Arhiv za pravne i društvene nauke“, Beograd, br. 4, 1999, str.433-445.
• Radivoj Stepanov, Gordana Vukadinović: Anomija (primljeno za: Opšta pravnu enciklopediju, Beograd, Službeni list).
• Radivoj Stepanov, Gordana Vukadinović: Evropska unija (primljeno za: Opšta pravna enciklopedija, Beograd, Službeni list).
• Radivoj Stepanov, Gordana Vukadinović: Pravna antropologija (primljeno za: Opšta pravna enciklopedija, Beograd, Službeni list).
• Radivoj Stepanov: Promene političkih režima, Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, knjiga XXVIII, Novi sad 2000, str.327-339.
• Radivoj Stepanov: Položaj Vojvodine u procesu moderne regionalizacije Srbije; /u knjizi: Srbija država regiona/, Veće za demokratske promene u Srbiji Novi Sad, 2000, str. 39-44. (Izvode iz referata prenela beogradska „Politika“, od 1. marta 2001).
• Radivoj Stepanov, Gordana Vukadinović: Kibernetički model jurisprudencije i modernizacija uprave, „Pitanja savremenog zakonodavstva“, Budva, 2000, str. 267-279.
• Radivoj Stepanov: Mit o slobodi štampe, Novi Sad, Nezavisno društvo novinara Vojvodine, Novi Sad, 2000, str. 16-20 (izvod iz teksta preneo Dnevnik“ od 27 novembra 2000, str.5).
• Radivoj Stepanov: Pučistička promena ustava, Helsinška povelja, Beograd, No 30-31, jul-avgust 2000, str. 11-12.
• Radivoj Stepanov: Politička ekologija: juče, danas, sutra, Vojvođanski nedeljni list „Vojvodina“, Novi Sad, 18. avgust 2000, Godina!, #39&40, str. 12.
• Radivoj Stepanov: Mere i odmazde Ministarstva provete, REPUBLIKA, Beograd, Godina XIII, (2oo1), br. 268, 1-15. septembar 2001, s. 12-14.
• Radivoj Stepanov: Forsiranje ustava, „Crnogorski književni list“, Podgorica, 1. oktobar 2001, godina I* Broj 20*, s. 21.
• Radivoj Stepanov, Gordana Vukadinović: Pojam prava i ideja pravednosti Gustava Radbruha, Pravni zbornik /Raw Reports/, Časopis za pravnu teoriju i praksu, Podgorica, Udruženje pravnika Crne Gore, decembar 2001, broj 1-2, str. 36-46.
• Radivoj Stepanov, Gordana Vukadinović: Pravda kao civilizacijska (ljudska i pravna) vrednost, „Pravni život“, Beograd, Godina L, knjiga 464, Broj 12/2001, tom IV, str.603-612.
• Radivoj Stepanov, Ljubiša Despotović: Sociologija demokratije kod Slobodana Jovanovića; u knjizi: Ljubiša Despotović: Sociologija demokratije. Slobodan Jovanović kao afirmator političke sociologije, 2Novi Sad, STYLOS, 2001., str. 161-178.
• Radivoj Stepanov: Dani Evrope (1): Evropska integracija – istorija ideje, BULEVAR, Novi Sad, broj 083, 17. V 2002, str. 24-26.
• Radivoj Stepanov: Dani Evrope (2): Evropska unija – savremene razvojne faze, BULEVAR, Novi Sad, broj 084, 24. V 2002, str. 22-23.
• Radivoj Stepanov: Dani Evrope (3): Priroda EU i evropski identitet, BULEVAR, Novi Sad, broj 085, 31. V 2002, str. 22-23.
• Radivoj Stepanov: Krivica, „Godišnjak Fiozofskog fakulteta u Novom Sadu“, knjiga XXX, Novi Sad, 2002. str.315-324.
• Radivoj Stepanov: Evropska integracija – istorija ideje (Ka mirnom i prosperitetnom životu), „Ka Evropi“, BULEVAR, Novi Sad, septembar 2002, str. 24-29.
• Radivoj Stepanov: Krivica – od mita do prava, „Glasnik advokatske komore Vojvodine“, Novi Sad, jul-avgust 2002, godina LXXIV, knjiga 62, broj 7-8, str.191-202.
• Radivoj Stepanov, Žolt Lazar: Savremene koncepcije regionalizma i problem statusa Vojvodine, „Sociologija i problem regionalizacije“, Knjiga rezimea sa naučnog skupa sa međunarodnim učešćem, Fruška Gora, 7.-9. jun 2002.
• Radivoj Stepanov, Žolt Lazar: Savremene koncepcije regionalizma i problem statusa Vojvodine, „Sociološki pregled“, Beograd, /Novosadski sociološki dani, Brankovac, 7-9 jun 2002/, vol. XXXVI, (2002), no.1-2, str. 129-145.
• Radivoj Stepanov, Gordana Vukadinović: Evropska zajednica – istorija i savremenost, „Arhiv za pravne i društvene nauke“, Beograd, br. 4, oktobar-decembar 2001, str. 477-489.
• Radivoj Stepanov, Gordana Vukadinović: Globalizacija, regionalizacija i pravo, „Pravni život“, Beograd, tom IV, br. 12/2002, godina LI, knjiga 472, str. 745-761.
• Radivoj Stepanov, Gordana Vukadinović: Pojam prava u savremenoj teoriji prava (24 stranice), Podgorica, Naučni skup: Preispitivanje pojma prava, održan 5-6. 12. 2002. na 30
godina Pravnog fakulteta.
• Radivoj Stepanov, Gordana Vukadinović: Teorija prava – naučna i edukativna dimenzija. KRITIKA U PRAVNOJ NAUCI, Zbornik u čast prof. dr Stevana Vračara povodom njegove 75. godišnjice, „Anali Pravnog fakulteta u Beogradu“, b.g. (lična beleška: objavljen februara-marta 2003).
• Radivoj Stepanov: O projektu novog ustava Srbije, „Prava čoveka“, Beograd, broj 3-4. 2003, str. 9-22.
• Radivoj Stepanov: Novi ustav Srbije/Snaga argumenata kontra sili partija (naslov redakcije) /, „Dnevnik“, Novi Sad, godina LXI, broj 20116, utorak 11. februar 2003. godine, str. 5.
• Radivoj Stepanov: Džon Rols: O liberalizmu i pravednosti, „Glasnik advokatske komore Vojvodine“, Novi Sad, godina LXXV, knjiga 63, maj-jun 2003, broj 5-6, str.183-191.
• Radivoj Stepanov, Gordana Vukadinović: Pravda i pravo, „Prava čoveka“, Beograd, 2003, broj 5-6, str. 42-54.
• Radivoj Stepanov, Gordana Vukadinović: Savremeno zakonodavstvo i novi ustav Srbije, Zbornik radova sa Savetovanja pravnika, 2-6. jun 2003, IX budvanski pravnički dani: „Aktuelna pitanja savremenog zakonodavstva“ Beograd 2003, str. 237-245.
• Radivoj Stepanov, Žolt Lazar: Regionalna stvarnost u (nekadašnjoj) Jugoslaviji i (sadašnjoj) Srbiji, Novi Sad, 2003, str.
• Žolt Lazar, Radivoj Stepanov: Odnos vojvođana prema ustavnopravnom statusu Vojvodine, „Zbornik: Kulturni i etnički odnosi na Balkanu – mogućnosti regionalne i evropske integracije“, Filozofski fakultet – Univerzitet u Nišu. Institut za sociologiju, Niš 2003, str. 109-117.
• Radivoj Stepanov: Položaj Vojvodine i budući ustav Srbije u projektima ustava. Komparativni pregled rešenja, sličnosti i razlike; u: Vojvodina i budući ustav Srbije, (zbornik izlaganja), Beograd, Konrad Adenauer Stiftung, 2003, str. 53-66.
• Radivoj Stepanov, Gordana Vukadinović: Politička kultura i pravna država, „Pravni život“, Beograd, tom IV, 2003, str. (u štampi)

Političko-ustavni tekstovi za internet
• Savezna skupština
• Narodna skupština Republike Srbije
• Ovlašćenja Savezne skupštine
• Ovlašćenja Skupštine republike Srbije
• Status poslanika u Saveznoj skupštini, u Narodnoj skupštini?epublike Srbije, i njihova prava.
(naučni projekat: Konrad Adenauer)

Recenzije za knjige
• Nenad Dimitrijević: Politički sistem Nemačke, Novi Sad, Pravni fakultet u Novom Sadu-Centar za izdavačku delatnost, 1991.
• Milo Bošković: Srbofobije i srpske fobije, Novi Sad, KUZ „Slavija“, Matica srpska, 1992.
• Ljubiša Despotović: Ekologija kao kritika Modernosti, Novi Sad, Noema, 1993.
• Vladislava Felbabov: Rečnik društveno-političkih, samoupravnih i marksističkih termina i izraza, Novi Sad, Udruženje naučnih i stručnih prevodilaca Vojvodine, Institut za strane jezike i književnost, 1989.
• Marijana Pajvančić: Ustavno pravo I, Novi Sad, Pravni fakultet, 1998.
• Ljubiša Despotović: Sociologija demokratije. Slobodan Jovnović kao afirmator politike sociologije, (drugo izdanje), Novi Sad, STYLOS, 2001, str.190.
• Marijana Pajvančić: Ustavno pravo I, /Izmenjeno i dopunjeno izdanje/, Novi Sad, Univerzitet, Pravni fakultet, 2001.
• Miloš Stojanović: Svojina i nesvojina, Novi Sad, Časopis „PRAVO – Teorija i praksa“, 1990.
• Bozoki Antal:Ljudska i manjinska prava u Srbiji i Crnoj Gori, Visio Mundi Academic Press, 2003, str. 142.
• Marijana Pajvanić: Ustavno pravo i ustavne institucije, Novi Sad, Pravni fakultet, 2003, str. 508.

Novinske kolumne
• Poljubac predsednika pauka, „Naša borba“, Beograd, subota-nedelja, 7-8 jun 1997, god. III, br. 849-859, str. II-III.
• Mala predsednička ukrštenica, „Naša borba“, Beograd, utorak 30. 9. 1997, god. III, br. 964, s. 8.
• Izborna sociologija-potreba ili pomodarstvo, „Naša borba“, Beograd, subota-nedelja, 27-28 septembar 1997, god. III, br. 961-962, s. VII.
• Srbija-skladište ideološkog otpada, „Naša borba“, Beograd, subota nedelja, 1-2 novembar 1997, god. III, br. 994, s. VI.
• Quo vadis DOS, „Vojvodina“, Novi Sad, 30, 31 decembar 2000 -1,2 januar 2001, god. II, #159-160, str. 4.
• Ustav nije politički spomenar, Vojvođanski nedeljni list „Vojvodina“, Novi Sad, petak 27. 7. 2000. Godina II, #35&36, s. 5.
• Kovači lažnog ustava, „Helsinška povelja“, No 30-31, Beograd, jul-avgust 2000, s.11-12.
• „Diskretni“ šarm demokratije, „Vojvodina“, god. III, #171, Novi Sad, četvrtak 11 januar 2001, str. 9.
• Ministru nema tko da piše (redakcijski naslov: Nepismen, neuk, nejasan dokument), „Vojvodina“, god. III, #193, Novi Sad, 2. februar 2001. str. 9.
• Deca su prodata zarad politike , „Danas“, subota-nedelja, 25-26 avgust, 2001, br. 1426-1427, godina V; dodatak: Vikend DANAS, s. VII-VII.
• Glava u pesku, stihija u pameti , „Dnevnik“, Novi Sad, četvrtak, 9. avgust 2001. godine, godina LVIII, broj 19578, str. 5.
• Politički liliputanci, BULEVAR, vojvođanski nedeljnik , Novi Sad, broj 059, 9. novembar 2001, str. 17 (redakcijski naslovom kolumne: Politički liliput . Malo jeftine senzacije ).
• „Nevinost“ bez „zaštite“, BULEVAR, građanski nedeljnik, Novi Sad, broj 064, 21. decembar 2001. str. 15.
• Treći čovek, BULEVAR, građanski nedeljnik, Novi Sad, broj 065, 18. januar 2002. str. 14.
• NOVA CRKVENA INKVIZICIJA. ili Stari I.B.-ovski ultimatumi?, BULEVAR, vojvođanski nedeljnik, broj 069, 1. II. 2002, str. 12. AFERA LADLAM , BULEVAR, vojvođanski nedeljnik, Novi Sad, broj 076, 22. III 2002, str. 15.
• GROZNICA REKTORSKE VEČERI , BULEVAR, vojvođanski nedeljnik, Novi Sad, 094, 20. IX 2002, str. 14-15.
• ČUVARI UNIVERZITETA U ZIMSKOM PERIODU, „Danas“, Beograd, 7. novembar 2002, broj 1866, godina VI, dodatak “ Nova škola „, br 15, str. V.
• AVINJONSKO ROPSTVO MINISTRA (GAŠE), BULEVAR, vojvođanski nedeljnik, Novi Sad, 099, 29. XI 2002, str. 17.
• Razbijanje čarobnog ogledala, BULEVAR, vojvođanski nedeljnik, Novi Sad, broj 101, 27. XII 2002, str. 18.
• OMBUDSMAN „NA VOJVOĐANSKI NAČIN“, BULEVAR, Novi Sad, broj 103, 14. II 2003, str. 17.
• KETMANI I OMBUDSMAN , pročitano na Radiju 021 u emisiji „Akcenti“ 2. maja u 17 časova i u emisji „Zornjak“ 3.maja u 9. časova 2003. Tekst objavljen na sajtu Radija 021.
• Ombudsman „a u Vojvodini „, „Helsinška povelja“, Beograd, Godina VIII, maj 2003, br. 64, str. 11.
• Postizborni nokturno, „Hrvatska riječ“, Subotica, 13. veljače 2004, broj 54, str. 6-7.
• Putevi i bespuća visokog školstva (Dodatak: Ekspertiza Filozofskog fakulteta u Novom Sadu Kurikuluma Učiteljskog fakulteta u Somboru ), „SPRV Informator“, Novi Sad, Sindikat Prosvetnih radnika Vojvodine, broj 5, mart 2004, str. 4-10.

Prikazi knjiga i časopisa
• Neca Jovanov: Teorijska koncepcija samoupravljanja, „Polja“, Novi Sad, XXVIII, februar ’82, br. 276, s. 98-99.
• Karel Kosik: Dijalektika krize, „Dnevnik“, Novi Sad; podlist: Kultura-nauka-umetnost; 8. decembar 1983, br. 203, s. IV.
• Neca Jovanov: Dijagnoza samoupravljanja 1974-1981, „Polja“, Novi Sad, godine XXX, april ’84, 302, s. 195-196.
• Aleksandar Kožev: Fenomenologija prava, „Dnevnik“, Novi Sad; podlist: Kultura-nauka-umetnost, 20. septembar ’84, br. 249, s. IV.
• Milan Tripković : Sociologija I. Pregled socioloških teorija, „Dnevnik“, Novi Sad; podlist: Kultura-nauka-umetnost, 14. mart 1985, br. 273, s. IV.
• Jovan Đorđević : Deset ogleda o otvorenim pitanjima političkog i pravnog sistema, „Pravo-teorija i praksa“, Novi Sad, godina IV, april 1987, br. 4, s. 113-120.
• Ivan Maksimović: Teorijske osnove društvene svojine, „Privredna izgradnja“, Novi Sad, 1975, br. 1-2, s. 103-106.
• S. Mezei, T. Šuvakov. A. Raič: Osnovi političke ekonomije, „Misao“, Novi Sad, br. 17, 14. septembar 1975, s. 12.
• Jovan Đorđević: Elementi političke teorije i društveno-politički sistem samoupravnog socijalizma, „Privredna izgradnja“, Novi Sad, 1975, br. 4, s. 95-96.
• Nova serija časopisa „Savremenost“, „Zbornik za društvene nauke Matice srpske“, Novi Sad, 1975, br. 60, s. 191-194.
• Društveno politički sistem, „Savremenost“, Novi Sad, godina VI, br. 28, maj-jun 1976, s. 248-250.
• Branko Perović: Diktatura proletarijata, „Savremenost“, Novi Sad, godina VI, br. 29, jul-avgust 1976, s. 262-263.
• Robert Ogorevc: Vrednovanje rada, „Privredna izgradnja“, Novi Sad, 1977, br. 1-2, s. 135-137.
• /sa dr A. Đurđevim/ Aleksandar Fira: Ustavno pravo, „Savremenost“, Novi Sad, godina VII, br. 35, maj-juni 1977, s. 251-255.
• Miodrag Jovičić: O ustavu , „Savremenost“, Novi sad, godina VIII, br. 1-2, januar-februar 1978, s. 221-223.
• Marksizam i samoupravljanje. Marksistička teorija samoupravljanja I-II , „Polja“, Novi Sad, godina XXIII, br. 225, novembar ’77, s. 23-24.
• Lazar Đurovski: Evolucija i koncepcija opštine u Jugoslaviji, „Privredna izgradnja“, Novi Sad, br. 2, 1978, s. 137-138.
• Karlo Kovač: Progres i pravo, „Polja“, Novi Sad, godina XXVI, mart ’80, br. 253, s. 122-123.
• Edvard Kardelj: Sećanja. Borba za priznanje i nezavisnost nove Jugoslavije 1944-1957, „Polja“, Novi Sad, godina XXVI, juni-juli ’80, br. 256-257, s. 233-234.
• Radivoje Marinković: Skrivena država, „Savremenost“, Novi Sad, godina XVII, 1987, br. 154-155, s. 183-187.
• Jovan Đorđević: Deset ogleda o otvorenim pitanjima političkog i pravnog sistema, „Pravo-teorija i praksa“, Novi Sad, Novi Sad, godina IV, april 1987, br. 4, s. 113-120.
• M. Tripković, D. Koković: Opšta sociologija sa elementima kulture, „Savremenost“, Novi Sad, godina XVII, 1987, br. 158, s. 137-141.
• Boro Krivokapić: Jugoslavija i komunisti. Adresa jovana djordjevića, „Polja“, Novi Sad, godina XXXV, avgust-septembar ’89, br. 366-367, s. 355-356.
• Vladislava Felbabov: Rečnik društveno-političkih, samoupravnih i marksističkih termina i izraza, „Dnevnik“, Novi Sad, XLVIII, 21. februar 199o, br. 15557, s. 20.
• Milan Tripković: Sociologija I. Pregled socioloških teorija, „Dnevnik“, Novi Sad; podlist: Kultura-nauka-umetnost, 14. mart 1985, br. 273, s. IV.
• Dragan Koković: Sociologija obrazovanja, „Dnevnik“, Novi Sad, LI, br. 16454, sreda 19. avgust 1992, s. 18.
• Miroljub Simić: Bibliografija Djordja Tasića, „Dnevnik“, Novi Sad, LI, 16532, sreda 4. novembar 1992, s. 14.
• Milo Bošković: Srbofobije i srpske fobije, „Dnevnik“, Novi Sad, LII, br. 16653, sreda 10. mart 1993, s. 16.
• Gordana Vukadinović: Žan Žak Ruso i prirodno pravo, „Dnevnik“, Novi Sad, LII, br. 16782, sreda 1. septembar 1993, s. 16.
• Milo Bošković: Socijalne devijacije, „Dnevnik“, Novi Sad, LII, br. 16852, sreda 10. novembar 1993, s. 16.
• Marijana Pajvančić: Ustavno pravo, „Glasnik advokatske komore Vojvodine“, Novi Sad, godina LXVI, knjiga 54, jun 1994, br. 6, s. 23-25.
• Žan Karbonije: Pravna sociologija , „Glasnik advokatske komore Vojvodine“, Novi Sad, godina LXVII, knjiga 54, jul-avgust 1994, br. 7-8, s. 29-32.
• Robert Dal: Dileme pluralističke demokratije, „Dnevnik“, Novi Sad, godina LIV, br. 17296, sreda 22. mart 1995, s. 18.
• Tematski broj „Glasnika advokatske komore Vojvodine“: POSTKOMUNIZAM I USTAV, „Dnevnik“, Novi Sad, godina LVI, br. 17275, sreda 1. mart 1995, s. 16.
• Hana Arent: Istina i laž u politici, „Zbornik za društvene nauke Matice srpske“, Novi Sad, 1994, br. 97, s. 219-220.
• Marijana Pajvančić: Pravno normiranje, „Glasnik advokatske komore Vojvodine“, Novi Sad, godina LXVII, knjiga 55, novembar 1995, br. 11, s. 448-449.
• Tematski broj „Glasnika advokatske komore Vojvodine“: ADVOKATURA I ETIKA , „Dnevnik“, Novi Sad, godina LIV, br. 17392; podlist: Kultura-nauka-umetnost, br. 780, sreda 28. jun 1995, s. 16.
• Milo Bošković: Stranputice, „Dnevnik“, Novi Sad; podlist: Kultura-nauka-umetnost, br. 819, godina LV, br. 17653, sreda 20. mart 1996, s. 17.
• Kosta Čavoški: Ustav kao jemstvo slobode. Ogledi o ustavu i ustavnosti, „Glasnik advokatske komore Vojvodine“, Novi Sad, godina LXVIII, knjiga 56, mart 1998, br. 3, s. 91-95.
• Gordana Vukadinović: Pravna država. Shvatanja srpskih pisaca o pravnoj državi u prvoj polovini XX veka, „Glasnik advokatske komore Vojvodine“, Novi Sad, godina LXVIII, knjiga 56, septembar 1996, br. 9, s. 357-360.
• Marijana Pajvančić: Izbori. Pravila i proračuni, „Glasnik advokatske komore Vojvodine“, Novi Sad, godina LXIX, septembar 1997, knjiga 57, br. 9, s. 354-356.
• Aleksandar Fira: Enciklopedija ustavnog prava bivših jugoslovenskih zemalja, II tom (Ustavno pravo Republike Srbije i Republike Crne Gore), „Srpska politička misao“, Beograd, Vol. II, 1995, No. 4, s. 219-220.
• Ljubiša Despotović: Sociologija demokratije. Slobodan Jovanović kao afirmator političke sociologije, „Letopis Matice srpske“, Novi Sad, godina 173, april 1997, knj. 459, sv. 4, s. 578-583.
• Potisnuto civilno društvo (Editor: Vukašin Pavlović), „Sociološki pregled“, Beograd, Vol. XXX, 1996, br. 4, s. 558-563.
• MIT (Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Novom Sadu), 1996, „Naša borba“, Beograd, četvrtak 31. o7. 1997, s. 15.
• Osteuropa im Unbruch. Alte und neue Mythen, „Nova srpska politička misao“, Beograd, I, 1997, br. 1-2, s. 193-195.
• Archiv für Rechts-und Sozialphilosophie , 4/98, „Glasnik advokatske komore Vojvodine“, Novi Sad, Godina LXXI, Knjiga 59, januar-februar 1999, broj 1-2, s. 52-53.
• Žolt Lazar: Nastanak masonerije ,“Žurnal za sociologiju“, Novi Sad, broj 1, jesen 2003, str.124-128.

Intervjui
• Radivoj Stepanov: SUMORNA VREMENA SRBIJE , (Intervju CKL) Crnogorski književni list , Podgorica, 15. februar 2002, *godina II* Broj 29, str. 25. /Intervju preneo: Nezavisni, vojvođanski građanski list, broj 373, Novi Sad, 1. III. 2002, str. 16-18/.

Predgovori i pogovori
• Radivoj Stepanov: Predgovor; u knjizi: Radomir Stojanović: O svojini, Novi Sad, “ Pravo – teorija i praksa“, 1987.
• Radivoj Stepanov: Slobodan Jovanović sociolog demokratije; u knjizi: Ljubiše M. Despotovića: Sociologija demokratije, Novi Sad, Beograd, Prometej, Terzit, 1996, str. 163-166.
• Radivoj Stepanov: Ekologija – kritička svest progresa; u knjizi: Ljubiša Despotović: Ekologija kao kritička svest Modernosti, Novi Sad, Noema, 1993, str. 5-7.