Odluka o zastupniku Vojvođanskog kluba


VOJVOĐANSKI KLUB

SKUPŠTINA

 

Na osnovu člana 9. Statuta Vojvođanskog kluba a u skladu sa članom 12. stav 2.  Statuta, Skupština Vojvođanskog kluba na sednici od 12. juna 2013. godine, donela je sledeću

O D L U K U

Za ZASTUPNIKA Vojvođanskog kluba određuje se kao predsednik Kluba

 

BRANISLAVA KOSTIĆ, Novi Sad, Kornelija Stankovića 15,
JMBG 2010956805115. Reg. broj lične karte 001265358 PU u Novom Sadu.

OBRAZLOŽENJE

na sednici Skupštine Vojvođanskog kluba Branislava Kostić izabrana je za predsednicu Kluba. Dosadašnjem predsedniku Đorđu Subotiću istekao je mandat i time više ne zastupa Vojvođanski klub

 

 

                                                         SKUPŠTINA VOJVOĐANSKOG KLUBA

           Predsedavajući

__________________________

             Filip Gantar

 U Novom Sadu, 12. juna 2013. godine.