Zakazana Izborna skupština Vojvođanskog kluba

Novi Sad, juna 2015.

U  skladu sa Članom 8. Statuta Vojvođanskog kluba, a na osnovu odluke Predsedništva Vojvođanskog kluba od 12. juna 2015. godine, predsednica Vojvođanskog kluba Dr Branislava Kostić je sazvala Izbornu skupštinu Vojvođanskog kluba. Skupština će se održati u četvrtak, 18. juna 2015., u 18 časova. Mesto održavanja je Plava sala Skupštine Grada Novog Sada (Žarka Zrenjanina 2a, I sprat).

Aktuelni Statut Vojvođanskog kluba možete pronaći ovde.

Predlog dnevnog reda Skupštine je sledeći:

 1. Izbor radnih tela Skupštine (radno predsedništvo, zapisničar i 2 overača zapisnika);
 2. Diskusija i usvajanje Izmena i dopuna Statuta Vojvođanskog kluba;
 3. Izveštaj o radu Vojvođanskog kluba (12. 06. 2013. – 18. 06. 2015);
 4. Finansijski izveštaj (12. 06. 2013. – 18. 06. 2015);
 5. Izbor:
  • Predsednika Vojvođanskog kluba,
  • Predsedništva Vojvođanskog kluba,
  • Nadzornog odbora Vojvođanskog kluba.
 6. Programski zadaci Vojvođanskog kluba;
 7. Informacije o novim članovima Saveta Vojvođanskog kluba
 8. Donošenje Odluke o članarini
 9. Završna reč Predsednika Vojvođanskog kluba.

Na Skupštini kluba mogu da prisustvuju i u njoj punovažno da odlučuju svi članovi. Predsednica je uputila apel svim, a naročito novim članovima VK, da prisustvuju ovoj Skupštini, između ostalog i radi njihovog upoznavanja sa ostalim članovima.