Statut Vojvođanskog kluba i odluke o zastupanju

U skladu sa odredbama čl. 78. i 12. Zakona o udruženjima (Službeni list Republike Srbije, broj 51/09) na Skupštini Војвођанског клуба održanoj 8.decembraa 2010. godine usvojen je novi

STATUT

ВОЈВОЂАНСКОГ КЛУБА

 Član 1.

Војвођански клуб (u daljem tekstu i: Klub) koji je osnovan 29.9.1992. godine je neprofitno, nestranačko udruženje civilnog društva, osnovano na neodređeno vreme, kao oblik slobodnog i dobrovoljnog udruživanja, organizovanja i okupljanja građanki i građana koji žive i rade u i izvan Vojvodine i prihvataju ciljeve i temeljna opredeljenja Војвођанског клуба.

Član 2.

Stav Војвођанског клуба je da je Vojvodina prirodna i društvena celina sa osobenostima proisteklim iz njenog geopolitičkog položaja, kulturno-istorijskog razvoja, prirodnih uslova za privređivanje i viševekovnog zajedničkog života mnoštva nacija i više konfesija sa svim njihovim različitostima koje su se prožimale, poštovale i bogatile.

 

Oblast delovanja je politička i kulturna.

 

Војвођански клуб ima za cilj da kulturnom i političkom svešću svojih članova o Vojvodini i njihovom svestranom aktivnošću čuva, štiti, afirmiše i unapređuje dostignuća ljudi i kulturnih, demokratskih i građanskih tradicija i vrednosti na prostoru Vojvodine.

 

Војвођански клуб neguje mir, toleranciju, jednakost građanskih prava, tradicionalne međusobne odnose razumevanja i saradnje nacija, vera i jezika uz poštovanje i razvoj svih duhovnih, naučnih, stručnih, obrazovnih, kulturnih i umetničkih tekovina u Vojvodini.

 

Војвођански клуб se zalaže i bori za politički subjektivitet Vojvodine, sa zakonodavnom, sudskom i izvršnom vlašću, sopstvenom imovinom i prihodima, za decentralizovanu Vojvodinu sa sopstvenim regionima i lokalnom samoupravom, za Vojvodinu koja treba da obezbedi optimalan razvoj i zaštitu od eksploatacije i demokratsku samoupravu njenih građana.

 

Član 3.

Za svoje stavove i ciljeve, Војвођански клуб se zalaže javno i u okviru zakonskih prava, putem sopstvenih publikacija, u svim javnim glasilima, putem saopštenja, konferencija za novinare i dr., na javnim tribinama, skupovima, savetovanjima, razgovorima, okruglim stolovima, samostalno ili sa drugim organizacijama.

 

Војвођански клуб može da sarađuje i sa drugim organizacima u zemlji i inostranstvu.

 

Војвођански клуб može objavljivati knjige i druge publikacije u skladu sa svojim stavovima i ciljevima.

 

U svom radu Војвођански клуб će poštovati princip javnosti tako što će o svojim delatnostima i stanju obaveštavati svoje članove, i šire, elektronskim i drugim putem, saopštenjima, javnim istupima i dr. te dostupnošću informacija.

 

STATUS

 

Član 4.

Војвођански клуб je udruženje i ima svojstvo pravnog lica.

 

Naziv: Војвођански клуб (назив на српском)

Vajdasági klub (naziv na mađarskom)

Vojvodinský klub (naziv na slovačkom)

Clubul Voivodinei (naziv na rumunskom)

Войводяански клуб (naziv na rusinskom)

Vojvodinako ćidipe (naziv na romskom)

Vojvođanski klub (naziv na hrvatskom)

 

Sedište Војвођанског клуба je u Novom Sadu.

 

Војвођански клуб ima svoj pečat i amblem. Tekst pečata sadrži pun naziv i mesto sedišta. Naziv se ispisuje na srpskom jeziku ćirilicom, na mađarskom, slovačkom, rumunskom, romskom, rusinskom i hrvatskom jeziku. Naziv sedišta ispisuje se ćiriličnim i latiničnim pismom. Amblem se odrđuje posebnom odlukom Kluba.

 

ČLANOVI

 

Članovi Војвођанског клуба mogu biti redovni, počasni i kolektivni, s tim da kolektivni članovi deluju u Klubu putem ovlašćenog fizičkog lica.

 

Uslovi i način učlanjivanja i prestanak članstva

Član 5.

Član Војвођанског клуба može postati svako lice koje prihvata ciljeve, bitna opredeljenja i Statut Kluba i podnese prijavu za učlanjenje Predsedništvu Kluba, s tim da se prijava ne podnosi za počasnog člana.

Odlika o prijemu počasnog i kolektivnog člana donosi se na predlog Predsedništva Kluba.

Odluku o prijemu u članstvo donosi Skupština i o tome bez odlaganja obaveštava podnosioca prijave.

Član može istupiti iz članstva davanjem pisane izjave o istupanju.

Članstvo u Klubu može prestati zbog duže neaktivnosti člana, nepoštovanja ciljeva, bitnih opredeljenja Kluba i odredaba ovog Statuta ili zbog narušavanja ugleda Kluba.

Odluku o prestanku članstva donosi Skupština, na obrazloženi predlog Predsedništva Kluba.

Članu se mora omogućiti da se izjasni o razlozima zbog kojih je podnet predlog za donošenje odluke o prestanku u članstvu Kluba.

Prava obaveze i odgovornost članstva

Član 6.

Član Kluba ima pravo i obavezu da:

 1. ravnopravno sa drugim članovima učestvuje u ostvarivanju ciljeva i bitnih opredeljenja Kluba;
 2. da daje predloge i neposredno učestvuje u odlučivanju na Skupštini, kao i preko organa Kluba;
 3. bira i bude biran u organe Kluba;
 4. bude blagovremeno informisan o radu i aktivnostima Kluba;
 5. aktivno doprinosi ostvarivanju ciljeva Kluba;
 6. populariše Klub i pridobija nove članove;
 7. štiti interese i ugled Kluba;
 8. obavlja i druge poslove koji mu se povere i odrede.

 

Članovi Војвођанског клуба mogu da se organizuju putem ogranaka Kluba.

 

UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA KLUBA

 

Član 7.

Organi Војвођанског клуба su:

 • Skupština,
 • Predsedništvo,
 • Nadzorni odbor.

Ista struktura rukovođenja se uspostavlja i na nivou ogranaka Kluba.

 

Član 8.

SKUPŠTINA Војвођанског клуба je najviši organ upravljanja Kluba.

Skupštinu čine svi članovi Kluba.

Redovna sednica Skupštine održava se najmanje jednom godišnje.

Vanredna sednica Skupštine mora se sazvati ako zahtev za njeno sazivanje, u pismenom obliku, podnese namanje 10 članova Kluba.

Redovnu i vanrednu Skupštinu saziva Predsednik Војвођанског клуба.

 

Skupštini predsedava radno predsedništvo koje biraju članovi prisutni na sednici Skupštine.

 

Skupština punovažno odlučuje ako sednici prisustvuje najmanje 20 članova Војвођанског клуба.

Odluke se donose većinom glasova prisutnih članova Војвођанског клуба.

 

Član 9.

Skupština Војвођанског клуба:

 1. usvaja Statut, kao i izmene i dopune Statuta;
 2. usvaja druge opšte akte Kluba;
 3. usvaja Programske zadatke Kluba;
 4. bira i razrešava Predsednika i članove Predsedništva Kluba,
 5. razmatra i usvaja Izveštaj o radu Kluba između dve sednice Skupštine,
 6. razmatra i usvaja finansijski izveštaj i plan;
 7. donosi odluku o redovnim, počasnim i kolektivnim članovima Kluba;
 8. razmatra i druga pitnja od interesa za uspešno ostvarivanje ciljeva Kluba i odlučuje njima;
 9. odlučuje o prestanku rada i postojanja Војвођанског клуба i statusnim promenama;
 10. odlučuje o udruživanju u saveze i druge asocijacije u zemlji i inostranstvu;

 

Član 10.

PREDSEDNIŠTVO je izvršni organ Војвођанског клуба.

 

Predsedništvo ima 9. članova. Čine ga Predsednik Kluba koji je po položaju i Predsednik Predsedništva Kluba, i još 8 . članova koje je izabrala Skupština Kluba.

Predsedništvo može, po ukazanoj potrebi, kooptirati u svoj sastav nove članove Predsedništva do prve sednice Skupštine, odnosno do isteka mandata Predsedništva, s tim da ukupan broj članova ne pređe propisanih 9. članova.

 

Predsedništvo bira iz reda svojih članova, Potpredsednika i Sekretara Predsedništva Војвођанског клуба.

 

Predsedništvo punovažno odlučuje ako sednici prisustvuje više od polovine članova Predsedništva, a odluka je punovažna ako za nju glasa više od polovine prisutnih članova Predsedništva.

 

Član 11.

Predsedništvo Војвођанског клуба:

 • utvrđuje predlog Statuta i drugih opštih akata i njihove izmene,
 • utvrđuje Programske zadatke Kluba,
 • organizuje različite oblike delovanja u skladu sa ciljevima i programskim zadacima Kluba;
 • usvaja plan tekućeg rada i finansijski plan,
 • odredjuje i preduzima mere za sprovođenje utvrđene politike i planova rada,
 • pretresa predloge i inicijative članova Kluba, utvrđuje mere koje u vezi s tim treba

preduzimati i stara se o njihovom sprovođenju,

 • utvrđuje periodične obračune, završne račune i slično, odlučuje o korišćenju novčanih i drugih sredstava,
 • utvrđuje Izveštaj o radu Војвођанског клуба u periodu između dve sednice Skupštine.
 • odlučuje o drugim pitanjima za koja nisu zakonom ili ovim statutom, ovlašćeni drugi organi Kluba.

 

Član 12.

PREDSEDNIK Војвођанског клуба:

 • je po položaju i Predsednik Predsedništva Kluba,
 • predstavlja i zastupa Klub,
 • potpisuje akta i odluke koje donosi Skupština i Predsedništvo Kluba,
 • saziva sednice Predsedništva i Skupštine Kluba,
 • stara se o pripremama sednica i o radu Predsedništva i Skupštine kluba,
 • stara se o pripremi i izradi predloga Programskih zadataka i planova rada i finansijskog plana i drugih akata o kojima odlučuje Skupština i Predsedništvo Kluba.
 • stara se izvršavanju odluka koje donose Skupština i Predsedništvo Kluba,
 • podnosi Skupštini Izveštaj o radu i o aktivnostima Војвођанског клуба između dve sednice Skupštine.

 

Predsednik Војвођанског клуба je z a s t u p n i k Војвођанског клуба, zastupa Klub u pravnom prometu i ima prava i dužnosti finansijskog nalogodavca.

 

Član 13.

POTPREDSEDNIK Војвођанског клуба i Predsedništva Војвођанског клуба:

 • pomaže Predsedniku u izvršavanju njegovih zadataka,
 • vrši poslove koje mu poveri Predsednik,
 • zamenjuje Predsednika u njegovom odsustvu.

 

Potpredsednik je z a s t u p n i k Војвођанског клуба, ovlašćen je da, u odsustvu Predsednika Kluba, zastupa Klub i potpisuje sva finansijska i novčana dokumenta u ime Kluba.

Potpredsednika bira Predsedništvo Kluba iz svojih redova.

 

Član 14.

SEKRETAR Predsedništva Војвођанског клуба:

 • pomaže Predsedniku i Potpredsedniku u njihovim poslovima,
 • stara se o finansijsko-materijalnom poslovanju Kluba,
 • stara se o pripremi i izradi opštih akata i drugih materijala za potrebe organa Војвођанског клуба,
 • organizuje i obavlja stručne, administrativne i organizacione poslove za potrebe organa Војвођанског клуба,
 • stara se o evidenciji članova Војвођанског клуба,
 • obavlja i druge poslove po nalogu Predsednika.

 

Član 15.

NADZORNI ODBOR kontroliše materijalno-finansijsko poslovanje Kluba i usklađenost njegovog rada sa Ustavom, zakonima i drugim propisima i o uočenim nepravilnostima, bez odlaganja, obaveštava Predsedništvo Kluba.

Nadzorni odbor ima 3. člana koje bira Skupština Војвођанског клуба.

Član 16.

Mandat izabranih članova Predsedništva i Nadzornog odbora Војвођанског клуба, kao i Predsednika, Potpredsednika i Sekretara, traje dve godine.

 

Način sticanja sredstava

Član 17.

Rad Војвођанског клуба se finasira iz sredstava koja se obezbeđuju:

 • dobrovoljnim prilozima članova Kluba,
 • iz prihoda koje Klub ostvaruje svojim aktivnostima,
 • dobrovoljnim prilozima građana i organizacija,
 • iz budžetskih i drugih fondova,
 • na drugi dozvoljen način.

 

Materijalno-finansijsko poslovnje se obavlja po zakonskim propisima.

 

ZAVRŠNE ODREDBE

 

Član 18.

Izmene i dopune Statuta usvaja Skupština Војвођанског клуба. Predlog za izmenu i dopunu Statuta može dati svaki član Kluba.

Član 19.

Odluku o prestanku rada i postojanja Војвођанског клуба donosi Skupština Kluba.

U slučaju prestanka rada i postojanja Kluba, imovina Војвођанског клуба preneće se na domaće nedobitno pravno lice koje je osnovano radi ostvarivanja istih ili sličnih ciljeva, odnosno Skupština odlukom o prestanku rada i postojanja odrediće kome se imovina prenosi u skladu sa zakonom.

Član 20.

Za tumačenje Statuta nadležna je Skupština Bojвођанског клуба.

Član 21.

Statut stupa na snagu danom usvajanja na Skupštini Војвођанског клуба, a primenjuje se nakon upisa Kluba u registar udruženja građana kod nadleženog organa.

Izmene i dopune Statuta stupaju na snagu danom donošenja na Skupštini Војвођанског клуба.

Član 21.

Na sva pitanja koja nisu regulisana ovim statutom neposredno će se primenjivati odredbe Zakona o udruženjima.

 

P r e d s e d a v a j u ć i   s k u p š t i n e

ВОЈВОЂАНСКОГ КЛУБА

Slobodan Jovanović


 

VOJVOĐANSKI KLUB

SKUPŠTINA

 

Na osnovu čl. 9. Statuta Vojvođanskog kluba od 11. juna 2009. godine, po predlogu Predsedništva Vojvođanskog kluba, Skupština Vojvođanskog kluba donela je 8. decembra sledeću

 

O D L U K U

 

 1. Donosi se Statut Vojvođanskog kluba.

 

 1. Tekst Statuta Vojvođanskog kluba je sastavni deo ove odluke.

 

P r e d s e d a v a j u ć i   s k u p š t i n e

VOJVOĐANSKOG KLUBA

Slobodan Jovanović

U Novom Sadu, 8.12.2010.


 

VOJVOĐANSKI KLUB

PREDSEDNIŠTVO

Na osnovu člana 11. Statuta Vojvođanskog kluba a u skladu sa članom 12. stav 2. i članom 13. Stav 3. Statuta, Predsedništvo Vojvođanskog kluba na sednici od 8. decembra 2010. godine, donelo je sledeću

 

 

O D L U K U

Za ZASTUPNIKA Vojvođanskog kluba određuje se kao predsednik Kluba

 

ĐORĐE SUBOTIĆ , Novi Sad, Paje Markovića Adamova broj 15,
JMBG 0204952800021. Reg. broj lične karte 000708705 PU u Novom Sadu.

 

Predsednik Predsedništva

VOJVOĐANSKOG KLUBA

Đorđe Subotić

U Novom Sadu, 8. decembar 2010.


 

VOJVOĐANSKI KLUB

PREDSEDNIŠTVO

 

Na osnovu člana 11. Statuta Vojvođanskog kluba a u skladu sa članom 13. Stav 2. Statuta, Predsedništvo Vojvođanskog kluba na sednici od 8. decembra 2010. donelo je sledeću

 

O D L U K U

 

Za ZASTUPNIKA Vojvođanskog kluba određuje se kao potpredsednik Kluba

FILIP GANTAR, Novi Sad, Vase Pelagića 10. JMBG 1108946800022, Reg. br, lične karte 001852313 PU u Novom Sadu.

 

Predsednik Predsedništva

VOJVOĐANSKOG KLUBA

Đorđe Subotić

U Novom Sadu, 8. decembra 2010. godine.